• Davidsturm, Jerusalem - historische Ansichtskarte 1909

  • an Herrn Oberamtsrichter Wehmann, Altewiekring 228, Braunschweig, Allemagne
    Verlag Christian Imberger & Co., Jerusalem