1.Aanvraag
Schrijf ons een email en defineer zo precies als mogelijk de rechercheopdrag.
 
2.opdracht
Na de eerste kontaktopname stuurt U ons - indien benodigt - het ingevulde en ondergetekende opdrachtformulier en de volmacht toe. 

Daarmee geeft U ons uw OK voor een heel bepaalde opdracht tot een van U bepaalde maximale bedrag.  
Verder bidden wij U, ons die Formuliere met uw ondertekening per fax of met de post toe te sturen.

Er onstaan geen verdere kosten - hetzij, deze zijn afgesproken en/of schriftelijk vastgehouden.   
 
Natuurlijk gaat het ook eenvoudiger: kleine en kortlopende opdrachten kunnen per email afgsproken worden.